Jesteś tutaj: Aktualności

Rekolekcje

W dniach 9 - 11 marca w kościele pw św. Wojciecha odbędą się rekolekcje wielkopostne - dla uczniów naszej szkoły od godziny 8.00. W dniach rekolekcji czynna jest świetlica, zapewniająca opiekę wszystkim potrzebującym uczniom (bez obiadów).
 
 
 

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 do klas I szkoły podstawowej

Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2015/2016

do klas I szkoły podstawowej

 

DZIECI ZAMIESZKUJĄCE W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Terminy:

Postępowania rekrutacyjnego – 27 luty 2015 r. – 26 marzec 2015 r.

  1. Składania dokumentów – 27 luty 2015 r. – 23 marzec 2015 r.
  2. Weryfikacji danych – 24 - 25 marzec 2015 r.
  3. Ogłoszenia listy przyjętych – 26 marzec 2015 r.

Kryteria dot. dzieci z obwodu szkoły:

Jedynym kryterium jest miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej.

 

Wymagane dokumenty:

 

Zgłoszenie kandydata do szkoły podstawowej – złożone przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 

 

DZIECI ZAMIESZKUJĄCE POZA OBWODEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Terminy:

Postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego) – 26 marzec 2015 r. – 24 kwiecień 2015 r.

  1. Składania dokumentów – 26 marzec 2015 r. – 21 kwiecień 2015 r.
  2. Weryfikacji danych – 22 - 23 kwiecień 2015 r.
  3. Ogłoszenia listy przyjętych – 24 kwiecień 2015 r.

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek kandydata do szkoły podstawowej - złożony przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

Lp.

Kryteria dot. dzieci spoza obwodu:

Liczba pkt

Wymagane dokumenty

1

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego szkoły

10

zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

2

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole

10

Oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego w szkole przez rodzeństwo kandydata

3

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym

8

Zaświadczenie obojga rodziców
o zatrudnieniu/studiowaniu w systemie dziennym

4

Miejsce pracy jednego
z rodziców znajduje się
w obwodzie szkoły

8

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu
w miejscu znajdującym się w obwodzie szkoły

5

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu
mu należytej opieki

6

Oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych kandydata (babci, dziadka) wspierających rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

6

Wielodzietność rodziny kandydata

6

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

7

Niepełnosprawność kandydata
lub członka rodziny kandydata

4

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

8

Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica

4

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

9

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

2

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)

10

Dziecko pracownika szkół suwalskich

2

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu
w szkole suwalskiej

O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje uzyskanie największej liczby punktów, stanowiącej sumę punktów za spełnienie ww. kryteriów.

Dodatkowe informacje: Nabór tradycyjny


ZAŁĄCZNIKI

Dzień otwarty - 21 lutego 2015 r.

Otwieramy się na wszystkich Gości. A przybyło ich co nie miara! Cieszymy się bardzo i mamy nadzieję na spotkanie już pracowite - we wrześniu. Zatem - do zobaczenia!!
 

Wizyta Przedszkola nr 3

Gościmy w naszych prograch najstarszych przedszkolaków z Przedszkola nr 3. Zwiedzają szkołę i oglądają występy!
Jak się spodoba, to może spotkamy się we wrześniu w ławkach szkolnych pierwszych klas? Do zobaczenia zatem!
 

Strona 1 z 26

Do góry